HELGOS VÝTAHY

AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ FIRMA

Certifikováno Hospodářskou komorou ČR

SERVISNÍ OBLAST ÚSTÍ NAD LABEM, PRAHA: +420 602 146 094

SERVISNÍ OBLAST DĚČÍN, ČESKÁ LÍPA A OKOLÍ: +420 412 520 077

HLÁŠENÍ PORUCH

O nás

Poptávka nového výtahu

Vladimír Lazar

POLITIKA SPOLEČNOSTI HELGOS

Vedení společnosti poskytuje vysoce kvalitní a komplexní služby
v oblasti staveb, revizí, servisu a oprav výtahů.

Zavazujeme se kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí a zajistit vytváření bezpečných podmínek pro své pracovníky zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001:2016ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO  45001:2018.

 

Pro zajištění zlepšování integrovaného systému managementu,
jeho udržování, rozvoje a trvalého zlepšování stanovujeme
následující politiku:

 

Zdokonalujeme a upevňujeme systém práce se zákazníky, abychom byli zákazníky vnímáni jako spolehlivý partner. Spolehlivost vytváří důvěru, a proto naším cílem je prostřednictvím cílené a všestranné péče o kvalitu si tuto důvěru zasloužit a nadále ji prohlubovat.
Péče o kvalitu je v naší organizaci dynamická. Očekávání našich zákazníků se běžně vyvíjejí. Je proto naším úkolem systematickým sledováním a vyhodnocováním změny v požadavcích včas rozpoznat, abychom okamžitě reagovali, jako na nezbytnou podmínku, pro neustálý rozvoj našich výkonů.
Profesionální přístup, kvalita produktů a servisních služeb i způsob komunikace představují naši organizaci jako spolehlivého partnera našich zákazníků.
Kvalitu dodávaných služeb garantujeme dosažením a udržením potřebných profesních certifikací a oprávnění a trvalým růstem kvalifikace pracovníků. Vysokou úrovní kvality dodávaných služeb ve spojení s konkurenceschopnými cenami chceme trvale prohlubovat na všech úrovních spolupráce.

Naší velkou devizou jsou pracovníci na potřebné profesní úrovni. Podporujeme jejich profesionální růst a způsobilost k plnění pracovních povinností.
Podporujeme u svých pracovníků vědomí, že každý je odpovědný za kvalitu své práce. Motivací chceme dosáhnout identifikaci potřeb a očekávání pracovníků a zvyšování jejich uspokojení z práce.
Zavazujeme se pravidelným školením systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost pracovníků pro dodržování podmínek BOZP a ochrany životního prostředí na pracovištích společnosti.

Spolupracujeme jenom se spolehlivými a prověřenými dodavateli — z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.K zajištění všech požadavků a potřeb našich zákazníků chceme dále rozvíjet strategické partnerské vztahy s dodavateli produktů a služeb na bázi oboustranné výhodnosti, tj. nejen sdílení zisků, ale i případných ztrát. Do integrovaného systému managementu začleňujeme a vhodně řídíme procesy zajišťované externě. Od našich dodavatelů budeme požadovat bezpodmínečného vyhovění nárokům požadované kvality a včasnosti jimi prováděných prací. Uplatňovat šetrný přístup k životnímu prostředí a dodržování bezpečnostních předpisů.

Otevřená a neformální komunikace mezi všemi pracovníky je dalším základem úspěchu naší společnosti při uspokojování potřeb našich zákazníků. Komunikace s externími zainteresovanými stranami, přijímání podnětů a reagování na ně.

Vytváříme pro naše pracovníky na stavbách důstojné pracovní, hygienické a bezpečné pracovní prostředí, které je předpokladem neustále se zlepšujícího uspokojování potřeb našich zákazníků.

Nejvýznamnějším environmentálním aspektem vyplývajícím z činnosti společnosti je produkce stavebních odpadů. Naše environmentální aspekty sledujeme v rámci registru environmentálních aspektů, hodnotíme jejich závažnost a realizujeme opatření ke snížení jejich dopadů.
Vedení společnosti se zavazuje k aplikaci a naplňování základních principů trvale udržitelnosti v oblasti environmentu. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím snižování produkce odpadů při všech našich činnostech, zajistit třídění odpadů a bezpečné nakládání s odpady včetně jejich zneškodnění.
Pravidelně vyhodnocujeme náš environmentální profil společnosti a přijímáme opatření k jeho zlepšování.
Zavazujeme se k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečišťování a dodržování všech závazných povinností, ke kterým se společnost zavázala a které se na ni vztahují v souvislosti s životním prostředím. 

Nejvýznamnějšími pracovními riziky spojenými s našimi činnostmi jsou rizika vyplývající z výstavby, revizí, servisu a oprav výtahů a výroby výtahových rozvaděčů a elektro komponentů.
Zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP. Identifikovaná pracovní rizika neustále sledujeme v rámci registru pracovních rizik, hodnotíme jejich závažnost a přijímáme opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik.
Zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
Zavazujeme se k projednávání oblasti BOZP s pracovníky a k zajištění jejich spoluúčasti při řešení otázek BOZP prostřednictvím zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP.
Pravidelně vyhodnocujeme náš bezpečnostní profil a přijímáme opatření k jeho zlepšování.

Tou schválenou a vyhlášenou Politikou kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Politika ISM) se zavazujeme neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém managementu.
Zlepšování kvality a péče o životní prostředí a o zdraví našich zaměstnanců chápeme jako stálý a systematický proces.

AKTUÁLNĚ

VÝTAHOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM MLC

SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝTAHU MIK-EL

STARÁME SE O SRDCE I MOZKY VÝTAHŮ

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti poskytuje vysoce kvalitní a komplexní služby v oblasti staveb, revizí, servisu a oprav výtahů. Zavazujeme se kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí a zajistit vytváření bezpečných podmínek pro své pracovníky.

PRO ZÁKAZNÍKY

Pobočky Napište nám Mapa stránek HLÁŠENÍ PORUCH

ČASTO HLEDÁTE

Nový výtah Rekonstrukce výtahu Výroba výtahových rozvaděčů Bezpřevodové výt. stroje

NAŠE POBOČKY